• Bild 1
 • Bild 2
 • Bild 3
 • Bild 4
 • Bild 5

Våra medlemmar - ansvarsfulla företag

Svenskt Sportforum och dess medlemmar sätter ansvarsfullt företagande mycket högt.

Ansvarsfullt företagande handlar om allt från mänskliga rättigheter, säkra produkter och ansvar för miljön, till företagets sociala ansvar för att främja mångfald, jämställdhet och bra arbetsvillkor, såväl i Sverige som i övriga länder där företaget har sin verksamhet.

Därför stöder vi Svensk Handels syn på "Det ansvarsfulla företaget", från vilket denna text är hämtad, fullt ut.


Ansvarsfullt företagande i praktiken
Det ansvarsfulla företaget
• arbetar aktivt för att vara en god arbetsgivare
• verkar för en minskad negativ klimatpåverkan och en god miljö
• agerar etiskt på marknaden och i sina affärsrelationer
• visar engagemang för sociala villkor vid inköp
• kommunicerar sitt arbete genom att vara transparent och lyhörd inför sina intressenter


Den ansvarsfulla arbetsgivaren

Det ansvarsfulla företaget
• följer arbetsrättens lagar, förordningar och föreskrifter
• arbetar aktivt för en sund arbetsmiljö
• arbetar aktivt med förebyggande åtgärder för att minska riskerna att drabbas av brottslighet
• kommunicerar tydligt vad arbetsgivaren förväntar sig av arbetstagarna, gärna uttalat i en personalhandbok eller policy


En god marknadsetik

Det ansvarsfulla företaget
• respekterar ingångna överenskommelser och håller avtal
• har goda relationer med både konsumenter och leverantörer
• agerar etiskt på marknaden och i sin marknadsföring
• försäkrar sig om att produkterna de säljer är säkra att använda
• har kunskap om produkternas innehåll och dess miljöpåverkan
• känner till konsumenternas rättigheter och följer rekommendationer och praxis


Ansvar för klimatet och miljön

Det ansvarsfulla företaget
• arbetar för ett hållbart samhälle genom att bidra med så liten negativ miljöpåverkan som möjligt
• känner till vilka lagar och regler som berör verksamheten
• har en policy och handlingsplan för sitt miljöarbete
• har kontroll över vilka farliga kemikalier som kan finnas i företagets produkter
• ställer krav på sina leverantörer gällande kemikalieanvändning


Engagemang för sociala villkor vid inköp

Svenskt Sportforum rekommenderar sina medlemsföretag att basera sin uppförandekod på FN´s deklaration om mänskliga rättigheter, FN´s barnkonvention, ILO´s kärnkonventioner samt nationell lagstiftning.

Det ansvarsfulla företaget
• gör en riskanalys och ser över inköpsrutiner utfrån sitt företags verksamhet och sortiment
• har en policy som beskriver företagets etiska krav vid inköp
• kommunicerar uppförandekoden, som är ett frivilligt åtagande från företaget, internt såväl som externt
• ställer frågor till sina leverantörer om hur produkterna de köper har blivit producerade
• har ett system för kontroll och uppföljning, vilket gör arbetet med uppförandekoden effektivt och trovärdigt
• samarbetar med andra företag och organisationer i branschen för att dela kunskap och nå ett bättre resultat


Kommunikation och transparens

Det ansvarsfulla företaget
• är transparent och kommunicerar sitt etik- och miljöarbete
• prioriterar en god kommunikation och att budskapet om ansvarsfullt företagande når ut i hela organisationen
• lovar inte för mycket och är ärligt i sin kommunikation
• är lyhört och lyssnar till sina intressenter

Ansvarsfulla företag

  Våra medlemmar

  Se här vilka företag som är medlemmar i Svenskt Sportforum

  Divas

  Det första kvinnliga nätverket inom svensk sportbransch

  Kontakta oss gärna:

  + 46 736-94 34 24 jonas.linder@svensktsportforum.se