• Bild 1

Svensk Handels djurskyddspolicy

För handlare som vill öka kunskapen och förståelsen för djurskyddsfrågor har Svensk Handel tagit fram en djurskyddspolicy. Som stöd för inköpare och designers finns även en guide till animaliska material. Svenskt Sportforum stöder detta fullt ut.

Policyn har tagits fram i samråd med en referensgrupp bestående av ett 30-tal handelsföretag, mest modeföretag. Ett viktigt syfte har varit att öka kunskapen om de utmaningar som finns med inköp av material som har sitt ursprung i djurriket. Djurskyddsorganisationer har varit involverade och kommit med värdefulla synpunkter.

Det finns även ett ökat tryck från allt fler konsumenter att produkterna de köper ska vara tillverkade på ett schysst sätt. Svensk Handels hållbarhetsundersökning från 2016 visar exempelvis att hela 85 procent tycker att det är viktigt att produktionen av varor i sällanköpshandeln tar hänsyn till djurens välfärd.

Policyn är utarbetad på engelska eftersom den vänder sig till leverantörer. Nästa steg kan bli att översätta den till leverantörernas språk. Som stöd för inköpare och designers finns även en "Guide till animaliska material" där information om olika material samlats, dess ursprung och kända problem ur djurskyddsperspektiv, eventuella certifieringar som adresserar problemen samt tips om andra källor med mer information.

Vem får använda policyn?
Policyn får användas fritt av de företag som vill. Vill man hänvisa till att man använder "Svensk Handels Djurskyddspolicy" ska man använda den precis som den är i basformen, punkterna 1-4. Punkterna i avsnitt 5 är frivilliga tilläggskrav. Vill man ändra i lydelsen kan man göra det, men då får man göra den till sin egen och kalla den "Företaget X:s policy".

Animal welfare policy

Animaliska material 2017

Djurskyddspolicy

    Våra medlemmar

    Se här vilka företag som är medlemmar i Svenskt Sportforum

    Kontakta oss gärna:

    + 46 8 505 865 97 (tel)